lørdag 15. oktober 2016

ETTER RIKSADVOKATENS VEDTAKJeg har trengt litt tid til å fordøye riksadvokatens vedtak i Shaefer saken. Dette har vært litt av et sakskompleks å følge disse årene- og nå antar jeg at alt er ved veis ende.

Det er svært få personer som lenger har den fulle oversikt over det jeg har tillatt meg å kalle "monika-sakskomplekset".  Eirin Eikefjord er kanskje den eneste i media som fremdeles er i stand til å se og formidle sakens kjerne på en måte som bør gjøre en del mennesker tankefulle, i det minste.

Jeg kjenner meg sliten og matt av å ha kjempet på dette krevende feltet så lenge. Det har vært smertefullt å se en av de mest alvorlige varslingssaken i norsk rettshistorie bli så til de grader pulverisert, fordi den har utfordret makten med kjempestor M. Vi burde ha lært en del siden BA-HR saken som det den gang også ble lagt lokk på. Forskning underbygger hvor farlig det kan være å utfordre makten. Begge disse sakene, og flere andre, har vist det. Selv vi som bare jobber faglig med slike spørsmål, kjenner kreftene på kroppen. Det er farlige tema å jobbe med.

Det er på høy tid å snakke ærlig og åpent om maktperspektivene på dette fagfeltet! Om vi ikke begynner med det, å diskutere hva dette egentlig handler om, så er det bare å gi opp.

Ingen som har fulgt utviklingen i denne saken har hatt noe forventninger om straffeansvar for noen personlig i denne saken. Norsk rett er ikke moden for det ennå! Men i rettferdighetens navn hadde man ventet seg en helt annen kvalitet på riksadvokatens vedtak. Vi hadde forventet solide drøftelser av vilkårene for varslervern, som virkelig viste at man endelig har begynt å forstå hva varsling og gjengjeldelse er for noe!! Jeg kjenner ikke igjen noe som helst av det fagfeltet jeg har gravd i og levd med siden 2003!!! Hele varslersaken fremstår forvridd og ugjenkjennelig!

Jeg kjenner meg trist og oppgitt på så manges vegne! Riksadvokaten kunne ha fattet et vedtak hvor han klargjorde varslerretten og varslervernet for ansatte i politiet, herunder Shaefers rolle, vern og betydning uten å måtte hekte straffeansvar på enkeltpersoner. I stedet har man klart å utydeliggjøre, pulverisere og undergrave rettsstatens sikkerhetsmekanisme. Vi står forresten i den absurde situasjon nå, at justisdepartementet har godtatt fougner-rapportens vurdering av Shaefers varsler-status og vern, mens riksadvokaten for en stor del anser ham som rapportør med rapporteringsplikt uten det samme vernet!

Det koster så mye å kjempe på dette feltet. Jeg frykter at så mange stemmer vil gi opp. Jeg frykter også for min egen. Og så tillater folkevalgte å kritisere PF for rådet de har gitt sine medlemmer om å tenke seg om før de varsler???!!! De aner ikke hva de snakker om!! Det handler ikke om ansvar for å fremskaffe sannhet opp mot hensyn til karrieren!!! Det handler om stor, menneskelig, økonomisk, familiær og helsemessig risiko!!! Jeg har sett dette i alle de årene jeg har jobbet med dette feltet, hva dette koster!! Vi kan ikke forvente at noen enkeltpersoner tar en slik risiko på vegne av fellesskapet før vi har et mye bedre vern å tilby!

Vi er ved veis ende, og vi har knapt kommet noen vei. Det er først og fremst systemer, kunnskap og vilje det står på.

Den 24 møter jeg justisminister Anundsen, pod, politiforum og PF til debatt i Litteraturhuset i Oslo om varsling i justissektoren. Det er bare å komme med innspill! I går ble jeg overraskende nok invitert til å holde innlegg på Nobel instituttet!!!! Hva annet kan man gjøre, enn å fortsette å formidle sin innsikt og erfaring etter beste evne...... Selv om det nå kjennes tungt.

Som samfunn vil vi ha et velfungerende varslingsinstitutt, men vil vi- og er vi i stand til å betale prisen?

fredag 22. april 2016

Varslingsrutinene må gjenspeile ledelsens verdier og holdninger

Panama leaks har satt søkelys på de interne forholdene i DnB. Jeg ble intervjuet om varslingsrutinene i konsernet, som kan se ut som de trenger en gjennomgang. Det viktigste er at alle ansatte på alle nivåer har tilgang til trygge kanaler som sikrer en habil og objektiv håndtering av deres varsel og full beskyttelse mot gjengjeldelse.

http://e24.no/naeringsliv/dnb/dnb-alene-blant-statseide-kjemper-har-ikke-eksterne-varslerkanaler/23662114

søndag 3. april 2016

Demokrati og rettsstat på spill i Stortinget tirsdag!Jeg er veldig spent på hvor langt gårsdagens avsløringer i Aftenposten vil få betydning for tirsdagens debatt om varslervernet i Stortinget.


Mange blander begrepet varsling og begrepet leaks. Forskjellen er i hovedsak at varsling som regel handler om å bringe frem kritisk informasjon til de ansvarlige beslutningstakerne og hvor disse gis en reell mulighet til å rette opp i forholdet. Snowden karakteriseres som varsler fordi han brakte informasjonen til offentligheten som siste instans. Det hadde vært nytteløst å varsle internt hos CIA.
I denne nye saken er det nok mange, mange varslere, men saken er så kompleks og omfattende med så mange ansvarlige, at det sentrale er å lekke saken ut i offentligheten, uavhengig av de konkrete ansvarsforhold.


Det hviler et betydelig ansvar på våre folkevalgte som i morgen skal debattere varslervernet i Stortinget. Det forventes at de utviser forståelse for hvilke krefter varslere kan utsettes for når de truer store, omfattende og illegitime interesser som kan være forankret på høyt nivå! Vi har gjort våre egne erfaringer i politi, beredskap og i de store statseide selskapene i korrupsjonssakene.
I dag har vi sett at problemene kan være grenseløse. Jeg kjenner at jeg er helt matt etter dagens avsløringer. Etablerte strukturer for hemmelighold, på kryss og tvers av stater, teknologi, næringsliv og politikk. Demokratiet vårt settes ut av spill. Rettsstaten fanger det ikke opp. Taushet og hemmelighold opprettholdes av dysfunksjonelle organisasjonskulturer! Bare enkeltmennesket står igjen og representerer vår aller siste skanse når alt og alle andre svikter!


Være gode folkevalgte og sett ned en ekspertgruppe og gi den mandat til å gå i dybden på hvordan vi som samfunn kan senke terskelen for å varsle ved å etablere trygge system som skaper forutbetegnelighet for våre arbeidstakere og for arbeidsgiverne! La sånne som meg slippe å ta imot alle telefonsamtalene fra borgere, ansatte, folkevalgte og byråkrater som ikke vet hvor de ellers skal gå! For systemet mangler! Loven som skulle sikre at ansatte trygt skulle kunne varsle til offentlige myndigheter, er hul fordi våre offentlige myndigheter ikke er utstyrt med det mandat og de ressursene som er nødvendige om de både skal kunne gripe fatt i selve varselet og beskytte arbeidstaker når arbeidsgiver selv svikter.


Vi må og oppmuntre og arbeide for at arbeidsgivere og ledere for alvor begynner å forstå at varslere også er en siste sikkerhetsmekanisme for deres egne beslutningsprosesser. Så lenge arbeidsgiver har vilje til å håndtere kritisk informasjon, er det ikke grense for hva vi kan få til. Det er når viljen mangler det blir vanskelig, og det er også da det er farlig å være varsler! Systemene må være særskilt tilpasset slike situasjoner!


Lykke til i Stortinget! Og lykke til hos arbeidsminister Anniken Hauglie, som får denne ballen i fanget etterpå! Få med justis ( sikkerhet, bedredsskap, rettsstat (Monika-sak, Gjørv osv.) og næring (korrupsjon i de statseide selskapene (Yara, Telenor, Statoil....) på prosjekter også! Sivilombudsmannen har dessuten av eget tiltak uttrykt bekymring for offentlige ansattes ytringsfrihet. Kommunaldepartementet har derfor også en særskilt utfordring som kommer i tillegg til de rent arbeidsrettslige som ligger hos arbeidsministeren.


Se alt dette i sammenheng! Demokrati og rettsstat koster! Men vi har ikke råd til å ikke betale prisen!
Vestlandsrevyen vedrørende Spesialenhetens vedtak om å ikke anbefale tiltale mot politiledelsen i Hordaland for ulovlig gjengjeldelse mot Robin Schaefer i Monika-saken:


http://www.nrk.no/hordaland/mener-det-er-begatt-feil-1.12855408tirsdag 15. mars 2016

Siste rapport i Monika-saken?

Det har vært litt av en ferd å følge behandlingen av de ulike bitene i Monika-sakskomplekset. Bildet er nå så broket og de ulike rapportene sender til dels motstridende signaler. Situasjonen er alvorlig ved at denne oppstykkingen har gjort det mulig med den ansvarspulveriseringen som vi nå ser. Dette er ikke noe jeg finner på i dag. Som det fremgår av mine tidligere kommentarer i ulike medier (de fleste lagt ut her på bloggen), så er dette en utvikling og et resultat jeg har fryktet fra første stund!

Dessuten har sentrale aktører i viktige ansvarsposisjoner så langt gått fri fra ethvert kritisk blikk. Hva er det egentlig som foregår i denne prosessen? Hvilke interesser er i spill som vinner fram på bekostning av enkeltpersoners lovbestemte krav på særskilt varslervern? Jeg har begynt å studere Spesialenhetens rapport og jeg håper å etterhvert få tilgang til den siste Wiersholm rapporten. Min kompetanse er begrenset til de rettslige vurderingene som er gjort, men de lover jeg å komme snarlig tilbake til! For alvorlige feil er begått! Om dette står seg, er selve varslingsintetituttet i fare! Mine foreløpige betraktninger på Vestlandsrevyen i dag:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen

søndag 27. september 2015

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet krever helhetlig arbeid

Det er grunn til å rose regjeringen for sitt tidlige fokus på å bekjempe arbeidslivskriminalitet! Jeg skulle likevel ønsket meg en tettere dialog om utfordringene mellom politiske og akademiske miljøer. Det finnes enkelte hindere for effektiv avdekking og forebygging som må erkjennes og håndteres.

http://e24.no/jobb/kampen-mot-ulovligheter-i-arbeidslivet-noe-av-det-viktigste-regjeringen-gjoer/23530018

Betydningen av "Monika-saken" for læring om varsling!

Det positive oppe i alt som har vært tøft og vanskelig for varslerne og andre involverte i sakskomplekset vi nå betegner som "Monika-saken"- som egentlig er en rekke saker og granskninger, er alt som læres. Journalister har lært, fagforeninger har lært og smått om senn: en rekke politikere! Men fremdeles er det en vei å gå for enkelte. Ikke minst gjelder dette for dem som risikerer å miste makt og ansikt, de som misbruker makten sin for å beskytte illegitime interesser.....

I mellomtiden kan man bare fortsette å formidle- og forkynne om hva som er rett og hva som er galt. Kjempe for ytringsfrihet, åpenhet og sunne organisasjonskulturer... I samfunnets og i fellesskapets høyst legitime interesse!

http://politiforum.no/no/meninger/kronikker/2015/Varsling+i+politiet%3A+Faglig+uenighet+eller+«kritikkverdige+forhold»%3F.d25-T2BnQYy.ips

onsdag 23. september 2015

Verktøy mot korrupsjon og ukultur

Det er en voldsom interesse for korrupsjons-og varslingstemaet om dagen. Det er supert at media løfter frem problemstillinger som det har vært altfor lite fokus på. Det viktigste verktøyet for å forebygge og avdekke korrupsjon, er å jobbe aktivt for sunne, åpne organisasjons-og ytringskulturer med lav terskel for varsling. KS sin undersøkelse viser forskjell på lederes og andre ansattes oppfatning av korrupsjonsnivået i egen virksomhet. Det er en utfordring! 
http://www.p4.no/story.aspx?id=629982